نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام امامیّه، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، مؤسّسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

4 استادیار، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران