بسم الله الرحمن الرحیم 

 مجله مطالعات فقهی و فلسفی از ارسال مقالات تمام نویسندگان محترم که در زمینه مباحث فقهی و فلسفی نگارش  یافته است استقبال می نماید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. عناوین ثانویه در عزاداری

صفحه 1-15

سید محمد هادی حجازی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-4945