پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی «نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 


 

 
شماره جاری: دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

1. سیاست جنایی قضایی غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی

صفحه 1-27

امیر احمدی؛ صبار رحمت آبادی


2. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

صفحه 35-63

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان


4. بررسی شاخص‌های فقهی ارتباط غیرکلامی با نامحرم در جامعه اسلامی

صفحه 87-107

سمیه رستمی؛ احمد مرادخانی؛ محمدرضا سالاری فر؛ سید محمد شفیعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-4945