نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات تحریریه

چکیده

این پژوهش در راستای تقاضای روز افزون جراحی زیبایی سر و صورت انجام گرفته است. بر این اساس برای جواز زیباسازی بهه ییهات و
روایات و اصول عملیه و همچنین دلیل عقلی می توان استدلال کرد. در این مقاله که با روش کتابخانهای و ارائه ادله صهورت پذیرفتهه و
هر دلیلی به اختصار بررسی گردیده است. و در مواردی نقد و اشکال بیان و پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات