1. بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران: با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها

عفت بابائی

دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به‌ ...  بیشتر