فقه و مبانی حقوق
1. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 111-127

چکیده
  قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با ...  بیشتر