فلسفه اسلامی
1. دلائل تجرّد نفس از دیدگاه خواجۀ طوسی و ارزیابی ادلّه ی آن

محمود شکری؛ محمّدهادی قندهاری؛ علی افضلی؛ حمید کریمی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 99-128

چکیده
  چکیده:‏ متکلّمان در ماهیّت نفس اختلاف نظر دارند که آیا نفس جوهر است یا نه؟ قائلین به جوهر بودن نفس دربارۀ مجرّد بودن یا نبودن ‏نفس اختلاف دارند. آرای متکلّمان متقدّم در مسألة تجرّد نفس با دیدگاه متأخّران متأثّرِ از فلاسفه تفاوت دارد. آنچه در آثار بیشتر قدما درباره ‏تجرّد نفس دیده می‌شود، چیزی جز قول به مغایرت نفس با بدن نیست. بسیاری ...  بیشتر