فقه و مبانی حقوق
1. بررسی رابطه فقه واخلاق وتطبیق آن با حقوق اسلامی

زینب موسوی سادات؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 27-40

چکیده
  برخی از حقوق دانان مسلمان بر این عقیده اند که نیروهای متعددی که از منابع فطرت، عقل، عرف، مصالح و عدل سرچشمه می گیرند،موجب الزام در احکام و قوانین حقوقی اسلام می شوند. به نظر می رسد که این سخن ناتمام است زیرا اولا: خاستگاه احکام شرعی، اراده تشریعی خداونداست و اوست که براساس علم و لطف خود، مصالح،مفاسد و حکمت ها، قوانینی را جعل می کند که ...  بیشتر