فقه و مبانی حقوق
1. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 129-160

چکیده
  عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...  بیشتر