فقه و مبانی حقوق
1. اسید پاشی و احکام جزایی آن

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 111-123

چکیده
  «اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد.اگر شخصی عمداً و با ...  بیشتر