1. مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده
  یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می­ دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می­ تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی فقهی تأثیر متقابل اقاله و حق شفعه بر یکدیگر

اکبر ذاکریان؛ سید عبدالمطلب احمدزاده بزار

دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 71-91

چکیده
  شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی ...  بیشتر