مطالعات فقهی و فلسفی (AQOJAP) - فرایند پذیرش مقالات