مدیر مسئول


محمدحسین ایراندوست هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقم

فلسفه و حکمت اسلامی

سردبیر


محمد محمد رضایی استاد - قم

فلسفه و کلام

  • m.f.falsafiqom.ac.ir

جانشین سردبیر


احمد مرادخانی استادیار واحد قم

فقه و مبانی حقوق

  • ah_moradkhaniyahoo.com