هدف ‌مجله توسعه علوم عقلی و نقلی اسلامی و نشرنتایج پژوهش ‌نظام‌مند و مسأله‌ محور در کلیه‌رشته‌های‌ مرتبط با فقه و فلسفه است.

به‌ منظور حفظ اعتبار  مجله، رعایت موارد ذیل ضرورت دارد: 

 1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن

 2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع

 3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید

4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است.

-5انتشار مقالات علمی و پژوهشی در حوزه فقه و فلسفه اسلامی

6-ترویج هم اندیشی و برقراری ارتباط علمی بین مراکز مختلف دانشگاهی و موسسات پژوهشی

-7معرفی یافته های جدید فقهی فلسفی جهت دسترسی جامعه فقهی فلسفی کشور و کمک به شکوفایی و بالندگی تحقیقات فقهی فلسفی