مطالعات فقهی و فلسفی (AQOJAP) - اعضای مشورتی هیات تحریریه