مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
1. بررسی رابطه معنویت با خود کارآمدی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب از دیدگاه روانشناسی اسلامی

شیرزاد امیری؛ امیر احمدی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 6-27

چکیده
  معنویت به عنوان یکی از مفاهیم مهم، دنیای بیرونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باور خودکارآمدی نیز می‌تواند عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی، انسان باشد. این مقاله با هدف بررسی رابطه معنویت با سطح خود کارآمدی مقابله‌‌ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب در فقه روانشناسی نگاشته شده است. در این پژوهش تلاش شده تا تعریف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

احمد پورقاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 29-53

چکیده
  قسامه به معنی سوگند‌ها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه

سید مرتضی موسوی تبار؛ جمال بیگی؛ زهرا قهرمانی؛ منوچهر امیدی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 55-84

چکیده
  در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. تأملی بر ادله فقهی ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 85-106

چکیده
  ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی فقهی و حقوقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 107-129

چکیده
  مقاله ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی میپردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتتی ینا الکترونیکنیم م کنت اسنتمیان متعاملیت بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گرددم جهت حل اختلاف پدیند آمندلا مزا اسنت مهک نه بنر اسناقانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاص ه بپردازد. مهل نزاع مقاله در جایی است که متعاملیت در قرارداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

زهرا معماریان؛ زهرا مصباحی شاکر؛ محدثه دوستی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، صفحه 131-153

چکیده
  حریم خصوصی گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیستت و وی بتهافشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام،با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیتات فتردی و اجتمتاعی، ولتی سترکی و زیتاده ...  بیشتر