دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. قیمومیت مرد بر زن دلیل خشونت در برابر ناشزگی زن

صفحه 7-30

معصومه بانو عظیمی مهرآبادی؛ احمد مرادخانی


2. تجسس از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 31-57

محمدعلی قربانی؛ محمد پورشعبانعلی