مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
1. مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری از منظر فقه و حقوق کنونی ایران

احمد مرادخانی؛ فاطمه سادات طاهری

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 7-29

چکیده
  مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

حسین عندلیب؛ محمد علی حیدری؛ احمدرضا توکلی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 31-58

چکیده
  پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. توارث در فرض اختلاف مذاهب

مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 91-109

چکیده
  تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
4. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 111-127

چکیده
  قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، صفحه 129-160

چکیده
  عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...  بیشتر