دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 1-130 
4. توارث در فرض اختلاف مذاهب

صفحه 91-109

مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی


5. درنگی در نقش قاعده اتلاف در مسؤولیت مدنی دولت

صفحه 111-127

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی


6. واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی

صفحه 129-160

سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد