دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی

صفحه 7-28

سید درید موسوی مجاب؛ سارا بشری


2. بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع

صفحه 29-44

اکبر ذاکریان؛ فاطمه مولایی سورباقی؛ شکراله نیکوند


5. قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه

صفحه 81-100

علیرضا عسگری؛ علی اکبر غفاری؛ سید حسن عابدیان


6. تردید در فاعل جنایت در فقه وقانون مجازات اسلامی سال 1392

صفحه 101-130

کاظم محبیان؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی