مقاله پژوهشی
1. احکام و آداب تعلیم و تعلّم در حیطه فرایند یاددهی‌– یادگیری

عیسی بهرامی؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-13

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی احکام و آداب تعلیم و تعلّم در اسلام در حیطه فرایند یاددهی – یادگیری است. روش تحقیق اسنادی – کیفی بوده و وظایف مشترک تعلیم و تعلم در فقه تربیتی، آداب مربی­و متربی قبل از تدریس، حین تدریس  و پس از تدریس و نیز احکام ناظر بر آنها بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آداب تعلیم و تعلم از نظر طبقه‌بندی دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای پیشگیری و درمان کرونا با تأکید بر وقف

محمدمهدی مریدی؛ فخرالله ملایی کندلوس؛ حامد رستمی نجف آبادی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین امکان‌سنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا، به ویژه موقوفات با استفاده از ادلّه احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی –  تحلیلی بوده و به این سوال اساسی پرداخته شده که  استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای پیشگیری و مقابله با کرونا از نظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق در احکام اسلام

حسن احمدی؛ حسین صابری؛ سید محسن جلالی شهری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی استناد به قرآن در روایات و تطبیق فقه و حقوق در احکام اسلام می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و منظور از روایات استنادی، آن دسته از روایاتی است که معصومین(ع)  در حین بیان مطلب یا بحث و یا در پاسخ به سؤالی از مسائل مختلف به قرآن استناد نموده و شاهد و دلیلی بر مطلب خود، از قرآن آورده‌اند. نتایج نشان داد که دانشمندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأملی بر جامعه مدنی مطلوب مبتنی بر عدالت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

مریم براهویی جهانشاهی؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ رضا حق پناه

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تأملی بر جامعه مدنی سیاسی مطلوب مبتنی بر عدالت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه می‌باشد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که شاخصه‌های تشکیل جامعه مدنی مطلوب بر مبنای عدالت اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر در فقه امامیه و فقه عامه

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری؛ محمد علی حیدری

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-13

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنّت است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدم است یا اصل؟ این پژوهش تلاش کرده است با توجه به نظریات مختلف فقهای مذاهب اسلامی در مورد ترجیح هر یک از اصل و ظاهر، به صورت استدلالی به بیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی

حمدالله سلیمانی ساردو؛ روح الله افضلی گروه؛ میثم تارم

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، صفحه 1-13

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قاعدة عدم جواز رجوع از حکم قضایی در فقه اسلامی هم وجود داشته، لکن تاکنون مبادرت به قاعده‌سازی در این خصوص نشده ‌است و با تفحّص در مسائل فقه اسلامی تنها موضوعی که قابل انطباق با این قاعده رومی می‌باشد، قاعدة ...  بیشتر