مقاله پژوهشی
1. مفهوم‌شناسی حرکت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

شرافت زبردست؛ محمدحسین ایراندوست؛ حسن معلمی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-14

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی حرکت در دو نظام فلسفی سینوی و صدرایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌سینا حرکت توسطیه را در خارج موجود می‌داند، از سوی دیگر ملاصدرا با وجود این‌که عقیده استاد خود، میرداماد را درباره ظرف دهری که به نظر وی، توجیه‌کننده اجتماع اجزای حرکت قطعیه و کلیّت تحقق آن است، انکار می‌کند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بیمه سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فقه اسلام‌

فاطمه عصاری

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فقه اسلام است.‌ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که قانون‌گذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگاه فقهی، حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، با لزوم حفظ منافع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران: با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها

عفت بابائی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی

منصور ترکاشوند؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-21

چکیده
  از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی حکم لهو و لعب از منظر مذاهب خمسه

معصومه پورشبانان نجف آبادی؛ محمدعلی حیدری؛ مسعود راعی

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی حکم لهو و لعب از منظر مذاهب خمسه شامل شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد احکام لهو و لعب در میان مذاهب پنج گانه دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی به دلیل استدلال‌های مختلف این مذاهب با یکدیگر می‌باشد. در مذهب شیعی دلیل حرمت این مهم رجوع به قرآن، اجماع، احادیث و روایات شیعی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی کاربرد قاعده منع تحصیل دلیل در دعاوی خانواده

زهرا اسوار

دوره 11، شماره 44 ، دی 1399، صفحه 2-19

چکیده
  در دعاوی مدنی، برخلاف جرائم کیفری، دادرس به‌ موجب اصل بی­طرفی، حق ندارد که مستقیماً به جمع­آوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعده منع تحصیل دلیل نام می­برند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در مورد کاربرد قاعده مذکور در دعاوی زوجین که نوع خاصی از دعاوی مدنی می­باشد، پرداخته است. نتایج ...  بیشتر