مقاله پژوهشی
1. مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه

میترا شریعت زاده؛ عباس عرب خزایلی؛ سید عسگری حسینی مقدم

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تحلیلی بر مراحل انقطاع نفس از بدن از منظر ملاصدرا

مستانه زمانی؛ هادی واسعی؛ محمد فولادیوندا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابن­سینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گره­گشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل می­باشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی

مهدی فدایی مهربانی؛ ناصر گروسی؛ سعید جهانگیری

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشته‌اند و این درک، چگونه به‌مثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت به‌مثابه یک متن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه

علی عارفی مسکونی

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-11

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی

مهدی رجبی؛ مصطفی رجائی پور؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ رضا فهیمی دوآب

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-16

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است.   این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس

محمدرضا اشتری؛ حسن پاشازاده؛ سلمان ولی زاده

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راه های پیشگیری از آن

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399

چکیده
  یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...  بیشتر