مقاله پژوهشی
1. مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه

شیرین شفیعی؛ طیبه عارف نیا

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  هدایت فرایند تربیت وآموزش، ضرورتی است که دانش‌هایی چند، برای پاسخ‌گویی بدان به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما در این میان، دانشی که باعث حجیت گزاره‌های تأثیرگذار بر فرایند تربیت است، دانش اصیل و پویای «فقه» است. پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه -پرداخته است و درصدد پاسخ به این سؤالات است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تبیین علیت در نظام فلسفی سینوی و صدرایی

آذر سپهوند؛ محمد حسین ایراندوست؛ اسماعیل علیخانی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف موردتوجه قرارگرفته است. فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجود شناسی موردبررسی قرار داده‌اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نقدی بر نظریات فقهی وحقوقی لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم

مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ نسرین کریمی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی وحقوقی است.نظریه‌های موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده،پاسخگوی نیازهای واقعی‌دراین وضعیت نیستند.فقدان درک ‌درست‌از ماهیت‌پول،باعث‌شده تا فقهاعملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند.باتغییریافتن ماهیت پول در طول تاریخ،دیدگاه های مختلفی در زمینۀلزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. رهیافتی بر اصالت و شرایط پذیرش شهادت بر شهادت ، در تحلیل نظام حقوقی ایران وفقه اهل سنت

علی کشاورز؛ علیرضا عسگری

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  شهادت بر شهادت از جمله جایگزینهای ادله اثبات دعوا و در زمره فرعیات شهادت حقوقی می باشد که درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. شرایط پذیرش آن آمده است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از مبانی فقهی و فحوی کلام فقهاء ، اصالت آن با استدلالاتی که ذیل به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرار گرفته است ولی به جهت تعدد اقوال در فقه شیعه و اهل سنت، ضروری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

سعید خردمند؛ شیوا محمدی

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  تعیین حدود املاک، باهدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش باهدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام‌شده است. حقوق کامن‌لای انگلستان به‌صورت ...  بیشتر