دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. اجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی

صفحه 1-15

ابوالفضل امانی مهترلو؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی


2. مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی

صفحه 1-22

فرزانه مرادی؛ سید حسین هاشمی؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


4. کیفیت تصرفات در مال مشاع

صفحه 1-16

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری