دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1394 
4. بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه‌ی حقوقی ایران و انگلستان.

صفحه 53-75

امیر محمّدکریمی؛ سیددرید موسوی‌مجاب؛ اسماعیل آقابابائی‌بنی


6. خرید وفروش خون از منظر فقه امامیه

صفحه 101-123

معصومه مطلبی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


7. بررسی ادلّه ی جواز زیبا سازی سر و صورت

صفحه 125-149

نرگس خاتمی؛ سید محمد مهدی احمدی