دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1394 

مقاله پژوهشی

2. بررسی شیوه های پیشگیری از سرقت های اینترنتی

صفحه 7-32

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل؛ سید محمدمهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان کلخوران


4. بررسی فقهی مسکرات و مصادیق جدید

صفحه 59-82

مرجان فرهانی نژاد؛ سید محمد مهدی احمدی


6. واکاوی حد قتل در زنا با محارم به نسب نامشروع

صفحه 103-121

سید محمد جعفر رضوی اصل؛ شهرداد دارابی


7. قائم مقامی در مطالبه زیان از منظر مسوولیت مدنی

صفحه 123-148

مقداد صالحی؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ محمد صادقی