دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1394 
5. حق ارتفاق، مشروعیت و اسباب آن در فقه امامیه

صفحه 61-91

عبدالله گوهری طالع؛ اکبر ترابی شهرضایی