دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1394 

مقاله پژوهشی

2. نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن

صفحه 7-25

هادی غلامرضاراوی؛ عبدالله امیدی فرد


3. فریبکاری از دیدگاه اسلام

صفحه 27-51

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی


4. قتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق

صفحه 53-73

اشرف عبدالمالکی؛ احمد مرادخانی


6. مسئولیت مدنی ناشی از اجرای قلع و قمع موضوع قانون حفظ کاربری

صفحه 101-116

علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف