دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393 

مقاله پژوهشی

2. بررسی نقش مصلحت از نگاه فریقین

صفحه 7-29

مجتبی محمدی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی


5. قضاوت در نهج البلاغه

صفحه 81-94

بتول مغفوری فرسنگی؛ سید محمد مهدی احمدی


6. جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

صفحه 95-116

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ علیرضا عسگری؛ محمدمهدی احمدی


7. تاثیر تلف عین مرهونه بر حقوق مرتهن

صفحه 117-138

ابراهیم دلشاد معارف؛ مریم نادری قمی