دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1393 

مقاله پژوهشی

2. موجبات طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی

صفحه 7-30

سید مهدی میرداداشی


3. نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه

صفحه 31-47

صدیقه فقیه حبیبی؛ زهرا شیرازی فردویی؛ سیدمحمدمهدی احمدی


4. موارد وجوب خمس از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 49-74

علی طهماسبی پور؛ حمید کاویانی فر


6. خیار غبن در آیینه فقه و قانون

صفحه 107-125

فریده اصغری؛ سید حسن عابدیان


7. بررسی لزوم معاطات بر مبنای حدیث خالد بن نجیح

صفحه 127-144

هادی غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی