دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1393 
5. نوع قتل ارتکابی توسط اعمی

صفحه 71-93

محمد رضا ارمک؛ محمد مهدی احمدی