مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
2. ضمانت اجرای تعهد به ازدواج دائم

سید مهدی میرداداشی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 7-21

چکیده
  چکیده:می‌دانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
3. بررسی خیارات مختص به بیع در تجارت الکترونیکی

احمد مرادخانی؛ سید حسن سادات

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 23-43

چکیده
  چکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فلسفه اسلامی
4. تقسیمات مثلثی و مربعی و مخمسی حملیه در آثار منطق نگاران مسلمان

محمدحسین ایراندوست

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 45-64

چکیده
  «قضیه حملیه» به لحاظ موضوع خود دارای تقسیماتی است.یکی از آنها تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع است. خروجی این تقسیم بندی، در متون مختلف منطقی، سه یا چهار یا پنج قسم است که به تقسیمات مثلثی و مربعی و مخمسی حملیه تعبیر شده است. ارسطوئیان تا قرن هفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبقه بندی که از ارسطو به جای مانده، تقسیم مثلثی را ارائه کرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
5. تعیین قیمت از سوی دولت و ضوابط آن

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 65-77

چکیده
  یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند.در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
6. حکم فقهی رحم اجاره‌ای

نسرین کریمی؛ زهرا مهتری

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 79-108

چکیده
  یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فقه و مبانی حقوق
7. انعقاد عقد ازدواج درمذهب شافعی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، صفحه 109-127

چکیده
  اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب ...  بیشتر