دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فقهی، بهار 1391، صفحه 7-143 
4. عقل از منظر چهارده معصوم علیهم السلام

صفحه 59-82

محمدحسین ایراندوست؛ مریم موسوی


5. بررسی رضایت تقدیری در فقه و حقوق

صفحه 83-106

رضا عاملی الهی؛ سید علیرضا حسینی