دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، فقهی، زمستان 1390، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

2. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

صفحه 7-24

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


7. اسید پاشی و احکام جزایی آن

صفحه 111-123

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران