دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، فلسفی، پاییز 1390، صفحه 7-113 

مقاله پژوهشی

2. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی

صفحه 7-25

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل


6. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

صفحه 73-91

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی