دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، فلسفی، تابستان 1390، صفحه 7-133 

مقاله پژوهشی

2. شناسایی شرایط موثر بر گسترش فلسفه و حکمت در عصر صفوی

صفحه 7-30

محمدحسین ایراندوست؛ معصومه حسن دوست


3. بررسی انتقادی سودگرایی میل

صفحه 31-56

مجتبی جلیلی مقدم؛ حسین معصوم


5. واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل

صفحه 73-86

احمد مرادخانی؛ حجت اله محمدپورآزاد