دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، فلسفی، بهار 1390، صفحه 1-120