آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

  • زاهدی فر، مطهره [1] دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

  • فانی، رضا [1] : دکترا حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران ، استادیار ، گروه حقوق ، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز-ایران

  • فتحی، مهدی [1] دانشجوی دکتری ،علوم قرآن و حدیث ، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات قم ، قم، ایران

  • فرهانی نژاد، مرجان [1] دانشجو

  • فقیه حبیبی، صدیقه [1] استاد دانشگاه/ دانشجوی دکترا

ق

ک

ل

م

ن

و

ه

ی