نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران،

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

اثبات حقوق برای قشر اجتماعی خاص و یا نوعی از مخلوقات الهی، و لزوم رعایت و اجرای آن، نیازمند استناد به مبانی و ادله است. حیوانات در کنار سایر موجودات، دارای حقوقی هستند که در تعامل با موجودات پیرامون شان باید رعایت گردد؛ از این رو، فقهای فریقین بر وجوب رعایت حقوق آن‌ها به عنوان یک نوع خاص از مخلوقات الهی از باب حفظ حرمت و احترام آنها تأکید نموده‌اند؛ اما این‌که حقوق آنها با چه مبنایی و چگونه قابل اثبات است، پرسشی است که پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با دید کلی در پاسخ آن سامان یافته ‌است. کتاب، سنت، عقل و اجماع و نیز اصول و قواعد فقهی از مبانی کلی‌ای هستند که بر اثبات حقوق حیوانات به دلیل ویژگیهای مشترکی است که حیوانات با انسان ها در بهره مندی از اصول حیاتی و برخی ویژگی های شناختی، ظهور ادراک توحیدی در کلام و رفتار و حتی حشر در قیامت و ... دارند که عقل نیز تضییع حقوق حیوانات و ظلم بر آنان را درک می کند و به موجب قواعد فقهی از ورود هر گونه خسارت به آنها نهی و از تلاش در راستای ادای حقوق حیوانات حمایت شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات