نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیان نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی حقوق، دانشگاه پیام نور تهران.

چکیده

هدف پژوهش: هدف پژوهش آن است که رویه طلاق اقلیت های مذهبی در ایران بررسی شود.
روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی وضعیت طلاق اقلیت‌های مذهبی در ایران پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش: در کشور اسلامی‌مان ایران، صاحبان مذاهبی سکونت دارند که اقلیت محسوب شده و حقوق خاصی را دارا هستند. طلاق باتوجه به اینکه مسئله‌ای شرعی است، برای اقلیت های مذهبی دارای رویه ای خاص می باشد.
یافته های پژوهش: فقه اسلامی براساس قواعد ابرام و الزام، احترام اقلیت‌های مقیم کشور را لازم شمرده و آنها را در احوال شخصیه خود مختار می‌داند. اقلیت‌های رسمی کشور دارای انجمن‌هایی هستند که کاملاً مطابق شرع خود نسبت به اجرای طلاق اقدام می‌کنند. ازدواج‌های مختلط در حین طلاق پیچیدگی خاص خود را داشته و به‌صورت کلی ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل بوده و رسمیت ندارد. ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان نیز مشروط به اسلام آوردن زن است و به همین جهت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به مسئله را دارند، اما اگر خروج از اسلام به‌واسطه ازدواج صورت گیرد، مسئله ارتداد در بین است که مهم‌تر از رسیدگی به طلاق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها