نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم.

چکیده

مسئله پژوهش: آموزش باکیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی جسد است. از آنجا که دین مبین اسلام برای جسد احترام قائل شده و لزوم دفن آن بلافاصله پس از مرگ سفارش شده است، این پژوهش درصدد بررسی حکم تشریح جسد در مذاهب اربعه اسلامی می باشد.
هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه انجام شد.
سوال پژوهش: سوال پژوهش این است که وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه مذاهب اسلامی در مورد تشریح جسد چیست؟
روش پژوهش: پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد.
یافته های پژوهش: اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته‌اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به‌عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می‌دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، می‌بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

کلیدواژه‌ها