نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی استادیار

چکیده

چکیده
هدف پژوهش:حقّ زوجه بر گردن زوج برای اینکه مسکن او را تأمین کند مورد اتّفاق همۀ فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست، تأمین مسکن به‌صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به‌نحوی‌که شایستۀ زن باشد بر مرد به اتّفاق همۀ فقهای اسلام واجب است.ماده 1106و ماده 1107 ق.م اشاره به این دارند که تعیین مسکن جزو نفقه محسوب می شود و بر عهده مرد است اما در برخی مواقع می توان خلاف این شرط کرد و زوجه با شرطی ضمن عقد نکاح اختیار تعیین مسکن مشترک را از مرد بگیرد. سوال پژوهش:1-چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟2-معایب ومزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ روش شناسی پژوهش: از روش مطالعه کتابخانه ای واستفاده از قوانین موضوعه استفاده می شود یافته های مهم پژوهش: بهتر است ابتدا یک دوره نامزدی طولانی مثلاً شش ماه یا عقد موقت یک تا دوساله اقدام کنند تا اخلاق و رفتار و خلق و خو و منش یک دیگر را بهتر بشناسند و در مواردی بسیار خاص به زوجه پیشنهاد می شود که فقط با توجه به ماده 1115 قانون مدنی اقدام به شرط تعیین مسکن ضمن عقد نکاح دائم یا قرارداد مستقل اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها