نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، ,واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشیار الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

ثمن به عنوان یکی از ارکان اساسی بیع در انعقاد این عقد اثر بسیار زیادی دارد. از طرفی پیشرفت ها و نیازهای روزمره باعث شده اشکال جدیدی از بیع به وجود آید یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها از دیدگاه صاحب جواهر ؛ آیت الله خویی و امام خمینی پرداخته شده است. اینکه لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است. به طورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است هیچ گونه شکی وجود ندارد . در نقطه مقابل این نظر مشهور ثمن شناور، عوض مبیع به صورت دقیق تعیین نمی‌شود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود. آیت الله خویی پیرامون این نوع ثمن بعد از بررسی و نقد نظریات مربوط به لزوم تعیین ثمن در هنگام عقد اینگونه نتیجه گیری می کند که دفع غرور باعث شده تا ثمن هنگام هقد تعیین شود.

کلیدواژه‌ها