نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 مربی گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده

بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم می‌گردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم می‌آورد. یکی از این خسارت‌ها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفته‌شده ولی ضرر و زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد علیرغم پذیرفته شدن در برخی از نظام‌های حقوقی ازجمله انگلیس در حقوق ایران، باوجود مبانی فقهی و قانونی، در مقام مطالبه و دادرسی با مشکل مواجه است . ولی بااین‌وجود به‌صورت پراکنده و موردی در برخی از محاکم و مراجع شبه قضایی نسبت به جبران این نوع خسارت آرائی صادرشده است نتیجه تحقیق حاضر نشان می‌دهد. در مسئولیت قراردادی در صورتی خسارت معنوی قابلیت مطالبه دارد که هدف قرارداد سودجویی و جلب منفعت اقتصادی نباشد . آراء صادره از سوی محاکم انگلیس هدف قرارداد را در صدور رأی بر خسارت معنوی موردتوجه قرار داده‌اند .

کلیدواژه‌ها