نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ، علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،انشدگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، ایران

3 عضو هیات علمی ،گروه علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور استان قزوین،ایران

چکیده

حوزۀ سیاست در اندیشۀ سیاسی اسلام نمی‌تواند فارغ از دانش و اهلیتِ متولیان آن باشد؛ از همین-روی یکی از موضوعات اساسی، چه در باب سیاست نظری و چه در مورد سیاست عملی، خبرگی و خبره بودن و نیز تشخیص معیارهای خبرگی بوده است. البته با پیچیده شدن مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دنیای معاصر، مفهوم خبرگی نیز با تغییرات متعددی مواجه شده است و جوامع و نظام‌های اسلامی نیازمند توجه روزافزون به مقتضیات زندگی جدیدند تأکید متفکران اسلامی بر تقدم دانش بر عمل، باعث شده تا حیطه‌های مختلف مرتبط با سیاست نیز ذیل برداشت اصالت دانش تعریف شود. علما، فقها و اندیشمندان مسلمان همواره دانشِ همراه با تدبیر و تجربه را یکی از شروط تصدی مناصب مبتنی بر خبرگی دانسته‌اند. ». اگرچه چشمان تیزبینِ جوانان خام، در قوت بینایی به مراتب از پا به سن گذاشتگان سرآمد است نهاد ولایت فقیه که در رأس ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان عالی‌ترین مقامِ مجتهد و خبره قرار دارد، مجلس خبرگان رهبری نیز نهادی اساسی برای بررسی‌ امور اساسی نظام توسط اهل خبره به شمار می‌رود. هدف ما در این مقاله به بررسی مفهوم خبره و خبرگی در نگاه اسلامی و سیاسی است

کلیدواژه‌ها