نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده­ و بزه­کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک هنجار بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است.

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم.    

  نهج‌البلاغه.

  1. ابن براج، عبدالعزیز (1406ق). المهذب. قم: مؤسسۀ نشر اسلامى، ج2.
  2. جوادی آملی، عبدالله (1369). کرامت در قرآن. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم.
  1. رحیمی‌نژاد، اسماعیل (1387). کرامت انسانی در حقوق کیفری. تهران: نشر میزان.
  2. علامه حلی، حسن بن یوسف (1411ق). تبصره المتعلمین فی الحکم الدین. قم: انتشارات فقیه، ج2.
  3. قماشی، سعید (1393). کرامت انسانی و نقش آن در جرم‌انگاری. تهران: انتشارات میزان.
  4. کلینی، محمد بن یعقوب (1365). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ج7.
  5. لطفی محمودآبادی، محمد؛ نیازی نخعی، علی (1394). دادرسی عادلانه و آثار آن در نظام حقوقی ایران. در: دومین همایش ملی عدالت، اخلاق، فقه و حقوق. میبد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد.
  1. شهید اول، شمس‌الدین محمد (1414ق). الدروس الشرعیه. قم: موسسه النشر الاسلامی.
  2. شیخ صدوق، محمد بن علی (1404ق). من‌ لا‌یحضره‌ الفقیه. قم: موسسه نشر اسلامی، ج4.
  1. گرجی ازندریانی، علی اکبر (1388). مبانی حقوق عمومی. تهران: نشر جنگل.
  1. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1395). گزیده‌هایی از سیاست‌های قضایی امیرالمومنین علی(ع). تهران: انتشارات جنگل.