فلسفه ی مقاصد الشریعه در حیل شرعیه با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی - تهران – ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی - دانشگاه آزاد اسلامی - تهران – ایران

چکیده

شکوفایی وپویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی واقتصادی مورد پذیریش شرع از یک سو و از طرف دیگر راهکارهایی که سبب رونق چرخه ی تولید می شود ، بستگی دارد از جمله اقتصاد بدون ربا ، اعتبار سنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان، در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می تواند از طرفی پیوند داشته باشد با فلسفه ی مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، وکلیه ی حیلی که درجهت خلاف مقاصد جامعه اسلامی باشند مردود است، لذا ، نیت و اعمال مسلمین از یک سو و نیت و اعمال طرف دیگر قراردادها ، از سوی دیگر می بایست مورد توجه قرارگیرد تا مبادا راه نفوذ اجنبی ها تحت عنوان قراردادهای اقتصادی بر مسلمین مفتوح شود ، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند واردشود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم ، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه ی اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی( اجنبی) داشته باشد

کلیدواژه‌ها