نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

حریم خصوصی گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیستت و وی بته
افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام،
با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیتات فتردی و اجتمتاعی، ولتی سترکی و زیتاده ختواه،
موضعی هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ شناسایی حریم خصوصی خانواده یکی از روش های پاسداری و حفاظت از کرامت ذاتی
انسان است. لذا تجسس اعضای خانواده در حریم خصوصی دیگر اعضای خانواده به حکم تکلیفی، حرام و مایه نکتوهی اخلاقتی استت .
بدیهی است اگر حریم خصوصی جنسی در محیط خانواده رعایت نشود کودک به بلوغ زودرس دچار می شتود کته عتوارا نتامیلوبی را
برای جسم و روح او به همراه خواهد داشت. انحراف جنسی، واپس زدگی تمایلات و بی بند و باری جنستی پتس از بلتوغ، از ج ملته آاتار
منفی ناشی از عدم رعایت حریم خصوصی جنسی به شمار می آید. بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، راهکارهای
متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشی های غریتزه جنستی
و ایجاد نیروی خود کنترلی در درون فرد، از میان بردن عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افراد درصتدد
ارتکاب جرایم جنسی اند، پیی بینی کرده است که نقی اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.