نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق واحد قم

2 دانشگاه ازاد اسلامی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم،قم

چکیده

مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد. تحقق رابطه سببیت میان فعل آرایشگر و خسارت وارده به مشتری، شرط اساسی مسئولیت کیفری آرایشگران است که اعمال غیرمجاز و دخالت آنها در حرفه‌های پزشکی، یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری آرایشگران بوده، به گونه‌ای که اکثر جرایم آرایشگران در عصر حاضر، در این خصوص می‌باشد که مجازات‌های بدنی و مالی و مجازات‌های انتظامی از مهمترین پاسخ سیاست کیفری ایران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد.در فقه به همان اندازه‌ای که جسم و جان اشخاص، مورد حمایت قرار گرفته، حقوق معنوی نیز مورد حمایت قانون‌گذار واقع شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات