حریم خصوصی و جرایم جنسی در پرتو آموزه های فقهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قم

2 دانشگاه طلوع مهر

چکیده

حریم خصوصی گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. حریم خصوصی خانواده در سیاست جرم شناسی اسلام، با نگاهی واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی، ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ شناسایی حریم خصوصی خانواده یکی از روش های پاسداری و حفاظت از کرامت ذاتی انسان است. لذا تجسس اعضای خانواده در حریم خصوصی دیگر اعضای خانواده به حکم تکلیفی، حرام و مایه نکوهش اخلاقی است. بدیهی است اگر حریم خصوصی جنسی در محیط خانواده رعایت نشود کودک به بلوغ زودرس دچار می شود که عوارض نامطلوبی را برای جسم و روح او به همراه خواهد داشت. انحراف جنسی، واپس زدگی تمایلات و بی بند و باری جنسی پس از بلوغ، از جمله آثار منفی ناشی از عدم رعایت حریم خصوصی جنسی به شمار می آید. بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، راهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خود کنترلی در درون فرد، از میان بردن عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افراد درصدد ارتکاب جرایم جنسی اند، پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات